LOGÍSTICA

MULTISECTORIAL

Logística directa o convencional

  • - Descàrrega i recepció de mercaderia. Control d’entrada i validació d’albarans

  • - Molls i plataformes automàtiques de càrrega/descàrrega.

  • - Control i classificació Ubicació de mercaderia, Tractament per palet, per capsa màster o per unitats..

  • - Gestió d’estocs mínims. Sistemes d’alarmes de reaprovisionament.

  • - Recepció de comandes.Edició d’albarà de lliurament. Etiquetatge i manipulacions diverses.

  • - PICKING: preparació de comandes.

  • - Expedicions en totes les seves tipologies i formats: paqueteria, càrregues mitjanes, càrregues completes.

  • - Gestió i resolució d’incidències.

  • - Servei d’atenció al client. Línies 902.